MansetTürkçe

TÜRKİYE-AVUSTURYA VERGİ ANLAŞMASI

Avusturya’da yaşayıp Türkiye’de banka hesabı ve mal varlığı olanların 2019-2020 senelerine ait bilgileri Avusturya Maliye Bakanlığı’nda!!

Bu anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyine üye ülkeler ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkeler       

Kişilerin, sermayenin, malların ve hizmetlerin – normalde son derece yararlı –  uluslararası dolaşımının geliştirilmesiyle birlikte vergiden kaçınma ve vergi kaçırma imkanları artmış, bu nedenle vergi makamları arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerekli hale gelmiştir;

Vergiden kaçınma ve vergi kaçırmayla mücadelede son yıllarda uluslararası düzeyde iki taraflı veya çok taraflı olarak gösterilmiş çok yönlü çabalardan memnundur;

Her tür vergiyle bağlantılı olarak idari yardımlaşmanın bütün türlerini ilerletmek, aynı zamanda vergi mükelleflerinin haklarını gereğince korumak için devletler arasında çalışmaların kararlaştırılması gereklidir;     

Vergi yükümlülüğünün usulüne uygun şekilde belirlenmesini kolaylaştırmakta ve vergi mükelleflerinin hakları korunurken onları desteklemekte uluslararası işbirliği önemli bir rol oynayabilir;

Herkesin hakları ve yükümlülükleri belirlenirken usulüne uygun bir  kanuni yola sahip olduğu temel ilkeler, bütün ülkelerde vergi konularında geçerli şekilde kabul görmeli, vergi mükelleflerinin meşru  çıkarlarının korunup ayrımcılığa ve çifte vergilendirmeye karşı yeterli koruma sağlanması için ülkeler çaba göstermelidir.

Bilgilerin gizliliğini koruma gerekliliği ile mahremiyetin ve kişisel verilerin akışının korunmasına yönelik uluslararası yasayla kararlaştırılan anlaşmalar göz önünde tutularak ülkelerin önlemler alması ve bilgi sağlaması gerektiğine inanarak;

İşbirliği için yeni bir ortam doğmuştur, yeni işbirliği ortamından olabildiğince fazla sayıda devletin yararlanmasını ve aynı zamanda vergi alanında işbirliği için en yüksek uluslararası standartların uygulanmasını sağlamak amacıyla çok taraflı bir anlaşmanın sunulması arzu edilmektedir.

Vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi yapma arzusuyla aşağıdakileri kararlaştırmışlardır:

Metin

I. Bölüm Sözleşmenin Kapsamı

1. Madde

Sözleşmenin Amacı ve Kapsanan Kişiler

(1) IV. Bölümün hükümlerine tabi olarak, sözleşme tarafları vergi konularında birbirlerine idari yardım sağlar. Bu yardımlaşma gerektiğinde adli makamlarca alınan önlemleri de kapsayabilir.

(2) İdari yardımlaşma şunları kapsar
a) eş zamanlı vergi denetimleri ve yurt dışında vergi denetimlerine katılma da dahil olmak üzere bilgi alışverişi,
b) koruyucu önlemler de dahil, vergi toplamada destek ve c) belgelerin tebligatı.

(3) İlgili bir kişinin, bir sözleşme tarafında veya başka bir ülkede ikamet edip etmemesinden veya sözleşme tarafının veya başka ülkenin vatandaşı olup olmamasından bağımsız olarak, sözleşme tarafı idari yardım sunar.

2. Madde

Kapsanan Vergiler

(1) Bu sözleşme aşağıdakiler için geçerlidir:
a) aşağıdaki vergiler:

1.   i) gelir veya kazanç vergileri,

2.   ii) gelir veya kazanç vergisinden ayrı olarak toplanan sermaye kazancı vergileri,

3.   iii) bir sözleşme tarafının adına toplanan sermaye vergileri, ve

b) aşağıdaki vergiler:

i) bir sözleşme tarafının merkezi, bölgesel veya yerel makamlarının adına toplanan gelir, kazanç, sermaye kazancı veya sermaye vergileri;

ii) devlete veya kamusal sosyal güvenlik kurumlarına ödenmesi gereken zorunlu sosyal sigorta primleri;

iii) gümrükler hariç, bir sözleşme tarafının adına toplanan başka türdeki vergiler, bunlar şunlardır:

A) veraset, intikal ve hediye vergileri,

2.    B)  taşınmazlar üzerinden alınan vergiler

3.    C)  katma değer ve satış vergileri gibi genel tüketim vergileri,

4.    D) tüketim vergileri gibi mal ve hizmetler üzerinden alınan özel vergiler,

5.    E) motorlu taşıtları kullanma veya bu taşıtlardaki sahiplik vergisi,

6.    F) motorlu taşıtlar hariç, taşınır malları kullanma veya bu mallardaki sahiplik vergisi,

7.    G) diğer tüm vergiler;

iv) iii maddesindeki kategorilerde yer alan, bir sözleşme tarafının merkezi, bölgesel veya yerel makamlarının adına toplanan vergiler.

(2) Sözleşmenin geçerli olduğu mevcut vergiler, Ek A’nın 1. paragrafında belirtilen kategoriler içinde listelenmiştir.

(3) Sözleşme tarafları, 2. paragrafta belirtilen listedeki bir değişiklik nedeniyle Ek A’da yapılması gereken her değişikliği Avrupa Konseyinin genel sekreterine veya OECD’nin genel sekreterine (bundan böyle „emanetçiler“ olarak anılacaktır) bildirir. Değişiklik, emanetçinin ilgili bildirimi aldıktan sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde geçerli olur.

(4) Sözleşme, kabulünden itibaren geçerli olmak üzere, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra bir sözleşme tarafı için Ek A’da listelenmiş mevcut vergilere ek olarak veya bunların yerine bu sözleşme tarafından toplanan aynı veya esas itibarıyla benzer bütün vergiler için geçerlidir; bu durumda ilgili sözleşme tarafı ilgili verginin kabulünü emanetçilerden birine bildirir.

II. Bölüm

Genel Tanımlar

3. Madde Tanımlar

(1) Bağlam başka türlüsünü gerektirmedikçe bu Sözleşmede,

a) „Talep bulunan devlet“ ve „talepte bulunulan devlet“ terimleri, sırasıyla vergi konularında idari yardım talep eden bir sözleşme tarafı ve kendisinden böyle bir yardım talep edilen sözleşme tarafıdır;

c) „Vergi“, 2. madde uyarınca Sözleşmenin geçerli olduğu bütün vergiler ve sosyal sigorta primleridir;

c) „Vergi borcu“, ödenmesi gerekip henüz ödenmemiş bütün vergi tutarları, bu tutarlar üzerinde tahakkuk eden faizler ve bunlara bağlı para cezaları ile vergi tahsil masraflarıdır;

4.         d)  „Yetkili makam“, Ek B içinde listelenmiş kişiler ve kurumlardır;

5.         e)  „Vatandaş“, bir sözleşme tarafıyla ilgili olarak

1.      i)  ilgili sözleşme tarafının vatandaşlığına sahip bütün gerçek kişiler ve,

2.       ii) bütün tüzel kişiler, şahıs şirketleri veya diğer şahıs birliklerinin yanı sıra ilgili sözleşme tarafında geçerli olan hukuka göre kurulmuş bütün hükmi şahıslar.

Bununla ilgili bir beyanda bulunmuş her sözleşme tarafı için yukarıdaki terimler, Ek C içindeki ilgili tanımdan çıkan anlama sahiptir.

(2) Bağlam başka türlüsünü gerektirmedikçe, Sözleşme bir sözleşme tarafınca uygulanırken Sözleşmede tanımlanmamış her terim, Sözleşmenin kapsadığı vergilerle ilgili bu sözleşme tarafının yasaları çerçevesinde sahip olduğu anlama sahiptir.

(3) Sözleşme tarafları, Ek B ve C’de yapılan her değişikliği emanetçilerden birine bildirir. Değişiklik, ilgili emanetçinin ilgili bildirimi aldıktan sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde geçerli olur.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"