Kultur

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu Avusturya ile Anlaşmasında Uygulamada Tek Taraflı Değişikliğe Gitti

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında

Mevcut Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanması Hakkında Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında imzalanmış bulunan 28 Ekim 1999 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması‘nın 25‘inci maddesinin 1‘inci fıkra hükmü uyarınca yetkili makamlar, Anlaşma‘nın uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.

HASTALIK, ANALIK VE ÖLÜM (CENAZE PARASI)

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

1. İlgili kişi, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 10‘uncu maddesinin bir akit taraf sosyal sigorta mercii tarafından uygulanması bakımından, diğer akit tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerine ilişkin bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, ilgili kişinin başvurusu üzerine;

– Avusturya‘da,  hastalık sigortası sosyal sigorta mercii tarafından,

– Türkiye‘de, sigortalının en son tabi olduğu mevzuatın uygulaması ile görevli İrtibat Bürosu tarafından düzenlenir.

2. İlgili kişinin sözkonusu belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili sosyal sigorta mercii, diğer akit tarafın 1‘inci fıkrada bildirilen sosyal sigorta merciinden, bahse konu belgenin düzenlenmesini ve gönderilmesini isteyebilir.

Madde 5

Yardımların Yapılması

1. Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 11‘inci maddesinde belirtilen hallerde sigortalı, yardımcı sosyal sigorta merciine, yardıma müstehak olduğuna ilişkin olarak yetkili sosyal sigorta mercii tarafından düzenlenmiş bulunan bir belgeyi ibraz eder. Bu belge özellikle yardımların yapılabileceği süreyi gösterir. Sigortalının bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili sosyal sigorta mercii, yardımcı sosyal sigorta merciinin başvurusu üzerine, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 11‘nci maddesinin 1‘inci fıkrasının (a ve b) bendlerinde belirtilen hallerde, sözü edilen belgeyi düzenler.

2. Sigorta vak‘asının diğer akit taraf ülkesinde meydana gelmesi durumunda, para yardımları, yardımcı sosyal sigorta merciinden talep edilir ve bu mercii konuya ilişkin dilekçeyi, iş göremezlik durumunun muhtemel süresini gösteren bir doktor raporunu da eklemek suretiyle ve gecikmeksizin yetkili sosyal sigorta merciine iletir.

3. Yardımcı sosyal sigorta mercii, yardım göreni, sanki kendi sigortalısı imiş gibi, hastalık kontrolünden geçirir.

4. Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 11‘inci maddesinin 2‘nci fıkrası anlamındaki yardımlar özellikle şunlardır:

1) Vücut protezleri, ortopedik korseler dahil ortopedik aparatlar, aksam ve aletler;

2) Ortopedik ayakkabılar ve buna ait normal ayakkabı (ortopedik olmayan);

3) Çene ve yüz plastikleri, perükalar;

4) 1 ila 3 numaralarda bildirilen maddelerin doğru ve tam olarak oturmasını sağlamak üzere kullanılan model kalıplar;

5) Takma gözler, büyütücü gözlükler ve dürbün gözlükleri;

6) İşitme aletleri, ismen belirtilen akustik ve fonetik aletler;

7) Diş protezi (sabit ve çıkarılıp takılabilir) ve ağız protezi;

8) Hasta araçları, tekerlekli koltuklar ve keza diğer mekanik hareket araçları;

9) Körler için kılavuz köpekler;

10) Kaplıca tedavileri;

11) 1 ila 8 numaralarda belirtilen maddelerin yenilenmesi;

12) Fiyatları 500 Euro’yu aşan diğer yardımcı maddeler.

Yukarıda bildirilen yardımların, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 11‘inci maddesinin 2‘nci fıkra hükmü anlamında olarak, acil durum nedeni ile yetkili sosyal sigorta merciinin muvafakatı alınmaksızın yapılmış olması durumunda, yardımcı sosyal sigorta mercii, bu durumu vakit geçirmeksizin yetkili sosyal sigorta merciine bildirecektir.

5. 1 ila 4‘üncü fıkralar aynen aile fertleri hakkında da uygulanır.

MALİ HÜKÜMLER

Masrafların Tazmini

Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 15‘inci maddesi ve 23‘üncü maddesinin 3‘üncü fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, yapılan sağlık yardımlarına ilişkin masraflar, yardımın sona ermesinden sonra veya üç aylık periyotlarla talep edilir ve talebin intikal ettiği tarihi takip eden iki ay içerisinde işlem yapılır.

Qelle: Hauptverband.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"