Sağlık1Türkçe

Baharla Birlikte Alerji ve Koronavirüs Bulaşma Riski Artabilir

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte polenlerin etrafa yayılmaya başlaması, göz ve alerjik nezlesi olan kişilerde belirtilerin şiddetlenmesi-alevlenmesine neden olabilir. Bu da Koronavirüsün bulaşması riskini artabilir.

Alerji ve Astım Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ahmet AKÇAY

Göz ve aler­jik nezle ne­den­le­ri sık­lık­la ev tozu mite, po­len­ler, evcil hay­van aler­jen ve küf­ler­dir. Aler­jik ki­şi­ler için hayat kâ­bu­sa döner. Po­len­le­rin or­ta­ya çık­tı­ğı bahar ay­la­rın­da sık nezle, burun tı­kan­ma­sı hap­şır­ma, göz­ler­de su­lan­ma-ka­şın­ma gibi be­lir­ti­ler or­ta­ya çı­kı­yor­sa ‘polen aler­ji­si’ var de­mek­tir. Şu­bat-Mart ağaç, Ma­yıs-Ha­zi­ran çimen, son­ba­har ay­la­rın­da ise ya­ba­ni ot po­len­le­ri or­ta­ya çıkar.

Alerjik astımı da etkileyebilir

Aler­ji­ye bağlı astım en yay­gın olan­dır. Polen aler­ji­si­ne bağlı ise so­lu­num­la aler­jen, toz akar, evcil hay­van tüyü, polen veya küf gibi bir­çok fark­lı neden has­ta­lı­ğı te­tik­le­ye­cek­tir. Aler­ji­ye bağlı as­tım­da aler­jen­ler ba­ğı­şık­lık sis­te­min­de baş­la­yan bir ya­nı­tı te­tik­ler. Kar­ma­şık re­ak­si­yon yo­luy­la, bu aler­jen­ler daha sonra ak­ci­ğer­le­rin hava yol­la­rın­da­ki bronş­la­rın il­ti­hap­lan­ma­sı­na neden olur. İlti­hap, ök­sü­rük, hı­rıl­tı­lı so­lu­num ve diğer astım be­lir­ti­le­ri­ni te­tik­le­ye­bi­lir.

Ko­ro­na­vi­rüs bu­laş­ma ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir?

Polen ma­ru­zi­ye­ti, an­ti­vi­ral in­ter­fe­ron tep­ki­si­ni azal­ta­rak vi­rüs­le­ri­ne karşı ba­ğı­şık­lı­ğı za­yıf­la­tır. Aler­jik nezle ve göz aler­ji­si so­nu­cu kişi sık sık bu­run-gö­ze do­kun­du­ğu için et­raf­tan ko­ro­na­vi­rüs daha kolay bu­laş­mak­ta ve bu­laş­tır­mak­ta­dır. Bu ne­den­ler­den do­la­yı aler­jik has­ta­lı­ğı olan­la­rın po­len­le­rin or­ta­ya çık­ma­sıy­la bir­lik­te be­lir­ti­le­ri en­gel­le­mek için te­da­vi edil­me­si çok önem­li­dir.

Aler­jik nezle ile Ko­ro­na­vi­rüs nasıl ay­rı­lır?

Ko­ro­na­vi­rüs olan­lar­da yük­sek ateş, hal­siz­lik, kas ağ­rı­sı, koku ve tat alma so­ru­nu olur­ken polen aler­ji­si­ne bağlı aler­jik nezle ve göz aler­ji­sin­de bu be­lir­ti­ler gö­rül­mez. Aler­jik tab­lo­da peş peşe hap­şır­ma ve burun ka­şın­ma­sı ön plan­da ol­mak­ta­dır. Küçük ço­cuk­lar­da yük­sek ateş daha az ol­ma­sı ne­de­niy­le aler­jik nezle ile Ko­ro­na­vi­rüs bir­bi­ri­ne daha çok ka­rış­mak­ta­dır.

Alerjik nezle ve göz alerjisinin tedavisi

Te­da­vi ki­şi­nin be­lir­ti ve be­lir­ti­le­rin şid­de­ti­ne göre de­ğiş­ken­lik gös­te­re­bi­lir. Göz aler­ji­si ve aler­jik nez­le­sin­de ilaç, aşı te­da­vi­si ve ka­çın­ma yön­tem­le­ri uy­gu­la­na­bi­lir.

Astım, nezle ve göz aler­ji­si be­lir­ti­le­ri

Be­lir­ti­ler ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şik­lik gös­te­rir. Öyle ki bazen gün­lük ha­ya­tın akı­şı­nı et­ki­le­yecek şid­de­te bile va­ra­bi­lir. Okul-iş ha­ya­tı ka­bu­sa döner.

  • Hı­rıl­tı
  • Ök­sür­me
  • Gö­ğüs­te sı­kış­ma
  • Nefes dar­lı­ğı

Aler­jik nezle be­lir­ti­le­ri:

-Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ve akın­tı­sı
-Göz­ler­de su­lan­ma, kı­za­rık­lık ve tah­riş
-Bo­ğaz­da tah­riş

Göz aler­ji­si­nin be­lir­ti­le­ri:

  • Göz­ler­de yoğun ka­şın­tı- ovma dür­tü­sü, kı­zar­ma
  • Sulu veya beyaz, mukus akın­tı­sı
  • Şiş­miş göz ka­pak­la­rı

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"