Sağlık1Türkçe

Zayıflamak için Diş İpi Kullanın

De­toks iş­le­mi­nin baş­lan­gı­cı, vü­cu­dun giriş ka­pı­sı olan ağız, diş, dil böl­ge­le­ri­nin te­miz­len­me­si kilo ver­me-zin­de kalma ko­nu­sun­da en önem­li adım­lar­dan bi­ri­dir.

Diş He­ki­mi
Ab­dul­ka­dir POLAT

Tok­sin­ler vü­cut­la bir­lik­te fi­zik­sel-psi­ko­lo­jik sağ­lı­ğı da olum­suz et­ki­ler. Bak­te­ri ek­zo­ok­sin­le­ri­nin en sık gö­rül­dü­ğü bölge ağız ve dil­dir. Bu­ra­da­ki bak­te­ri­ler­den kur­tul­mak için diş fır­ça­la­rı­nın ula­şa­ma­dı­ğı nok­ta­lar­da diş ipi kul­lan­ma çok fay­da­lı­dır.
Dü­zen­li ola­rak diş fır­ça­lan­ma­sı­na rağ­men dişin fark­lı böl­ge­le­rin­de belli başlı bazı plak, yemek ar­tık­la­rı ka­la­bi­lir. Daha ince ve dar kı­sım­la­ra giriş yap­tı­ğı için diş ipi diş­le­rin ter­te­miz ol­ma­sı­na yar­dım­cı olur. Doğru şe­kil­de diş ipi kul­la­nı­mı, çürük ve diş eti ra­hat­sız­lık­la­rı­na sebep olan plak, yemek ar­tık­la­rı­nı uzak­laş­tır­dı­ğı gibi kilo verme, zinde kalma ko­nu­sun­da da en önem­li adım­dır.

Peki, diş ipi nasıl kul­la­nı­lır?

Diş ipi ile tüm diş ara­la­rı te­miz­len­me­li-diş et­le­ri­nin al­tı­na inil­me­li­dir. Sağ­lık­lı-te­miz diş­ler için günde bir kez kul­la­nıl­ma­lı­dır. Diş­ler ara­sı­na gi­ri­lir­ken ip yu­mu­şak ha­re­ket­ler­le gez­di­ril­me­li, fazla zor­lan­ma­ma­lı aksi tak­dir­de diş eti do­ku­su­nu ze­de­le­ye­bi­le­ce­ği için ağrı, ka­na­ma, diş eti çe­kil­me­si gibi prob­lem­le­re yol aça­bi­lir. Diş­ten dişe ge­çer­ken ipin temiz bö­lüm­le­ri kul­la­nıl­ma­lı, gece ya­pıl­dı­ğı tak­dir­de sabah kötü ve huzur bozan koku ile uya­nıl­ma­sı­nı en­gel­ler.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"