MansetTürkçe

Orta Yaş Sporda 8 Temel Kural

Gü­nü­müz orta yaş grubu, bir ön­ce­ki ku­şa­ğın ken­di­si­ni yaşlı his­set­ti­ği dö­ne­me denk ge­li­yor. Fi­zik­sel yıp­ran­ma­nın azal­ma­sı, sağ­lık­lı yaşam ska­la­la­rı­nın rutin ha­yat­la­ra gir­me­si, hızlı yaşam dön­gü­sü in­san­la­rın yaş­lan­ma veya ken­di­le­ri­ni yaşlı his­set­me pe­ri­yod­la­rı­nı en az bir 10 yaş ile­ri­ye attı. Orta yaş dö­ne­mi spor se­çi­min­de amaç zinde ve sağ­lık­lı yaş almak ol­ma­lı­dır.

Erken dönem spor alışkanlıkları olmayan ya da uzun süre ara vermiş insanlar, zamanla hayatlarındaki bu eksikliği gidermek için değişik arayışlara girer. Orta yaşta insanın spor yaparken farkında olması gereken en önemli şey, sporu sağlıklı halinin devamlılığı için yaptığıdır. Bu yaş dönemlerinde yarışmacı olmak beklenmedik sakatlıklara sürükleyebilir. Sporla kalarak, zinde ve sağlıklı yaş alınmalıdır.

Orta yaş çizgisinde en güvenli spor aktiviteleri:

1) En kolay ve gü­ve­ni­lir olan ak­ti­vi­te şüp­he­siz ki, yü­rü­yüş yap­mak­tır. Bu­ra­da sağ­lı­ğı riske ata­cak aşırı zor­lan­ma­lar­la kar­şı­laş­ma riski ol­duk­ça azdır. Yine de eklem so­run­la­rı­nı en­gel­le­mek için mut­la­ka uygun bir yü­rü­yüş ayak­ka­bı­sı seç­mek ve müm­kün ol­duk­ça düz ro­ta­lar­da kal­mak ge­rek­li­dir. Aşırı yokuş veya iniş­ler zor­la­yı­cı gibi gö­zük­se­ler de ek­lem­ler üze­rin­de yıp­ra­tı­cı et­ki­ler ya­ra­ta­bi­lir.

2) Artık, gü­nü­müz­de kış dö­ne­min­de de ula­şıl­ma­sı kolay olan ha­vuz­lar­da yüzme sporu yap­mak önem­li­dir. Yüzme sporu özel­lik­le hem omur­ga hem de kol ve bacak kas­la­rın­da ge­li­şim sağ­la­ya­rak zinde kal­ma­ya yar­dım­cı olur. Bu­ra­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken konu, hij­yen şart­la­rı­nın tam sağ­lan­mış ol­ma­sı ve kar­di­yo­vas­kü­ler ola­rak aşırı zor­lan­ma­mak­tır.

3) Spor sa­lon­la­rın­da ağır­lık ve is­tas­yon ça­lış­ma­la­rı, en çok risk­li olan se­çim­ler­den bi­ri­si­dir. Uygun ağır­lık bu­lun­ma­dan ya­pı­lır­sa, ciddi kas ve eklem so­run­la­rı­na yol aça­bi­lir.

4) Yoga ve pi­la­tes gibi salon spor­la­rı or­ta-ile­ri yaş dö­ne­mi için kas kuv­ve­ti ve es­nek­li­ğin art­ma­sı için en uygun se­çim­ler­den­dir. Ancak bu­ra­da da mut­la­ka pro­fes­yo­nel eği­tim­ci yön­len­dir­me­si ol­ma­lı­dır.

5) Halı saha ve fut­bol ben­ze­ri oyun­lar­da ge­rek­li ısın­ma ve es­ne­me ön­lem­le­ri ol­ma­dan baş­lan­dı­ğın­da aşırı efo­run kar­di­yo­vas­kü­ler st­re­si ar­tır­ma­sı ne­de­niy­le risk­li­dir.

6) Tenis, orta yaş saha spor­la­rı ara­sın­da en gü­ven­li olan­dır. Ancak, iyi ekip­man se­çi­mi ve pro­fes­yo­nel eği­tim des­te­ği ek­lem­le­ri ko­ru­mak için şart­tır.

7) Bi­sik­let sporu ter­cih edi­len uy­gu­la­ma­lar­dan­dır. Ancak bu­ra­da da gü­ven­li or­tam­da bu sporu yap­mak, ek­lem­le­ri­mi­zi aşırı zor­la­ma­ya­cak par­kur­lar bul­mak önem­li­dir.

8) Aiki­do ben­ze­ri bazı dövüş spor­la­rı, doğa yü­rü­yüş­le­ri, sörf ve yel­ken gibi su spor­la­rı da bazı in­san­lar ta­ra­fın­dan ter­cih edil­mek­te­dir.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"