MansetTürkçe

İSLAM YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK KABUL EDİLDİ! ’’ KURUNUN YANINDA, YAŞ DA YANACAK’’

Avusturya Hükümeti’nin ‘’Terörle Mücadele Paketi’’nin bir parçası olarak İslam Yasası’nda yapılan değişiklik, 10 Haziran 2021 tarihinde Ulusal Konseyin Anayasa Komitesi tarafından ÖVP, SPÖ, YEŞİLLER ve NEOS’un oylarıyla onaylandı.

Avusturya’da (ve birçok Avrupa ülkesinde) İslam ve Türk Korkusu başlığı altında esasen Türk düşmanlığı şeklinde tezahür eden ön yargılı tutumlar ve tedbirler Avrupa’da yaşayan Türkler’in, başta can güvenliği olmak üzere, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlardaki temel haklarını olumsuz yönde etkileyecektir. Halbuki Türkler’in çoğunlukta oldukları Avusturya’daki Müslümanlar, terörün her türlüsünü reddeden, bilimi kılavuz edinmiş, barışı ve sevgiyi öğütleyip tüm insanlığın huzurunu emreden İslam inancına mensupturlar. Bu inancın mensupları olarak bunun gereklerini yerine getirmeye çalışırken kendilerinin de terör ile özdeşleştirilmelerinden ve anılmalarından haklı bir huzursuzluk duymuşlardır. Müslüman toplum arasında böyle bir huzursuzluk yaşanırken, Avusturya Cumhuriyeti Parlamentosu egemenlik hakları çerçevesinde ‘’Siyasal İslam’’-”İslami Terör’’ başta olmak üzere yeni bir terörle mücadele yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bu yasa tasarısı  hiç şüphesiz Avusturya toplumunun genelini olduğu kadar samimi Müslümanlar’ın da dini özgürlüklerini gözete- rek, can ve mal güvenliklerini korumayı hedeflemektedir. Hükümetin, bu yeni terörle mücadele yasa tasarısı ile Avusturya’daki ‘’ İslam Yasası’nda’’ da değişiklikler öngörmektedir. Öngörülen bu değişiklikler çerçevesinde yer alacakları düşünülen bazı kanun maddelerinin ise, Müslümanların din ve örgütlenme özgürlüklerine sınırlamalar getirebilecek ve diğer inanç gruplarıyla olan eşitlik statülerini ortadan kaldırabilecek nitelikte olmaları ve tabiri caizse ‘’Kuru’nun yanında,, Yaş’ın da yanmasının kuvvetle muhtemel olması yani, samimi Müslümanlar’ın insani haklarının da sınırlanması ihtimali endişeler yaratmaktadır.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ŞÜPHE

Yasada yapılan değişiklikler Müslümanlara yönelik şüphelere, ‘’dini cemaatlerin Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilebilmesine, dış finansman yasağına, imam yetiştirilmesinde cemaatin yetkisizliğine, dini cemaatler tarafından düzenlenecek etkinliklerin iptal edilebilmesine,’’ din ve örgütlenme özgürlüğü ile eşitlik haklarını ihlal eden maddeler bulunuyor. Müslümanlara yönelik suçlayıcı ifadelerde yer alıyor. ‘’Devlete ve topluma karşı olumlu tutum içinde olmaları’’, ‘’yasa dışı girişimde bulunmamaları’’ ve ‘’yasalara uymaları’’ gibi ifadeler ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkelerine aykırı görünüyor.

Avusturya Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ÖVP, SPÖ, Yeşiller ve NEOS’un oyları ile İslam Yasası’nda özellikle; ‘’ 2. Maddesinde Madde 1 (Bölüm 5.Paragraf 2): Halihazırda bir dini cemaatin tüzel kişiliği iptal edilecektir. Ancak bu, İslam Yasası Madde 23 (4)uyarınca devlet için tüzel kişilik kazanmış bir kurumdan (örneğin cami cemaati) geri alınamaz. Böyle bir tüzel kişiliğin amacı, dini toplumun bazı bölümleri için dış işlerin ele alınmasını kolaylaştırmaktır. Dini toplum bu kısımlardan doğrudan sorumlu olmaya devam ettiğinden, tüzel kişiliğin verilmesi, devlet onayı veya ayrı bir doğrulama sağlanmadan, yalnızca dini topluluk içinde özerk tüzel kişilik verilmesiyle bağlantılıdır. Tüzel kişiliğe sahip bir kurumu bu şekilde alırsa, devlet alanı için tüzel kişiliğin kaldırılması gerekçelerini uygularsa, bu davranış dini topluma atfedilebilir. Bu iptal sebepleri, dini toplumun kendisi tarafından ortadan kaldırılmazsa (örneğin tüzel kişiliğin geri alınması gibi), iptal sebepleri doğrudan dini toplumu etkiler.’‘

CAMİLERİN KAPATILMASI

Yasada yapılan değişikliğe göre dernek bünyesindeki camilerin tüzel kişiliğe geçmemeleri halinde kapatılacaktır. Aynı zamanda, Kültür Ofisi’nin cami topluluklarını çözmesine olanak tanıyan bir yönetmelik içeriyor hatta dini topluluğa söz konusu şikayetleri önceden çözme fırsatı dahi vermeden. Gelecekte, yetkililerin camileri kapatmak için ellerinde daha fazla araç olacak. Bu değişiklikle devlet, camilerin kontrol ve denetimini artırmak istiyor.

DERNEKLERİN KAPATILMASI

Yasada,‘’Tüzel kişilik düzenlemesine göre amacı dini topluma dair dini içerikleri yaymak olan dernekler kapatılacaktır.’’ Dini uygulama kisvesi altında anti-demokratik, radikal islamcı, anayasaya aykırı faaliyetler ve terör propagandası yapılması halinde, dikkat çeken cami ve dernekler kapatılacaktır.

YURTDIŞINDAN FİNANSMAN YASAĞI

Yasada yapılan değişiklik ile hükümet, Müslüman toplulukların maliyesine ilişkin erişim kolaylığı sağlıyor. Özellikle, Kültür Dairesi’nin yabancı bir devletten fon alma yasağını daha iyi kontrol etmesi, camileri ve dini toplulukları daha kolay kapatabilme yetkisine sahip olmasına olanak sağlayacak. Dini cemaat, yani İslami cemaat ve aynı zamanda Avusturya’daki Alevi cemaati, gelecekte kendilerine tahsis edilen dini ve cami cemaatlerinin varlıklarının yıllık bir kaydını açıklamak zorunda kalacak. Ayrıca yeni yasa, iç finansman yasasının ihlal edilmesi durumunda, ‘’yurtdışında yasadışı olarak toplanan fonların iki katına kadar’’ para cezaları getirmeyi amaçlamaktadır.

İMAM YETİŞTİRİLMESİ

Yasaya göre ‘’sadece üniversitede kurulacak İslam Teolojisi bölümünden mezun olanlar’’ imam olabililecek.İmam yetiştirecek öğretim üyelerinin seçilmesinde cemaatin onayı aransa da müfredatın ve eğitim verecek kadronun tek taraflı olarak devlet tarafından belirlenmesi, yetiştirilecek imamların ehliyetini sorgulanır hale getiriyor.Avusturya’daki üniversitelerde yetişecek imamların, Almanca konuşan ve gençlere rol model olacak imamlar olması amaçlanmaktadır.

YURTDIŞINDAN İMAM GELEMEYECEK

Avusturya İslam Topluluğu, devlete hesap veren, Müslümanlardan hesap soran bir konuma yükselecek. Bakanlar Kurulu’nun izni ve onayı olmadan cemaat kurulamazken, cemaatin izni olmadan cami açma ve imam ataması yapılamayacak. Devlet kimin nerede vaaz verdiğini bilmek istiyor. İGGÖ, kendisine ait olan tüm kurumların ve tüm dini yetkililerin bir listesini de zorunlu olarak, imam rehberi ile kültür ofisine sunacak. Yurtdışından gelen konuk vaizler de kayıt altına alınacak.

DİNİ ETKİNLİKLER

Yasaya göre dini cemaatlerin düzenleyeceği etkinlikler ‘’güvenlik’’ gerekçesiyle iptal edilebilecek. Yasada, ‘’ toplumsal güvenlik, nizam ve sağlığın ya da milli güvenliğin, diğer fertlerin güvenliğinin, hak veya özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabileceği düşünülen etkinliklerin iptal edilebileceği’’ belirtiliyor.

YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK DİĞER DİN GRUPLARINI DA KAPSIYOR MU?

Avusturya, yeni yasal düzenlemelerle aşırı muhafazakar ve aşırı siyasal islamcıların topluma zarar vermelerine engel olmayı amaçlıyor. Ancak, Katolikler, Yahudiler ve Ortodokslar vb. arasında da aşırı siyasallaşmış, aşırı muhafazakar ve hatta militerize olmuş dini ve etnik aşırı gruplar da olmasına rağmen, Avusturya Parlamentosu’nun hazırlamış olduğu yeni ‘’İslam Yasası-Siyasal İslam ve Terörle Mücadele Yasa Taslağı’nda ‘’ rahatsız edici olan bunu sadece Müslümanlara yönelik olmasıdır. Avusturya Anayasası’nın dini özgürlükler ve eşitlik yasasına aykırı olan ayrımcı ve hatta ayrılıkçı yaklaşımdır.

AVUSTURYA DEVLETİ İGGÖ’YE FİNANS DESTEĞİ VERECEK Mİ?

Güncel veriler ışığında, Avusturya Devleti tarafından ülkede yaşayan Katoliklere yıllık 14 milyon euro, Yahudilere 4 ila 6 milyon euro ve Ortodokslara ise 1 ila 2 milyon euro finansman desteği verilmektedir.

Güncel vaziyet böyle iken çoğunluğunu Türkler’in oluşturduğu Müslümanları temsil etmekte mükellef İGGÖ’nün  (Avusturya İslam Cemaati), duyumlarımıza göre çatısı altındaki derneklerden elde ettiği yıllık geliri 300 bin eurodur ve Avusturya Devleti’nden finansman gelir sağlanmamaktadır. Devlet İslam Yasası’nda değişikliğe giderken diğer dini cemaatlere sunmuş olduğu imkanlar çerçevesinde İGGÖ Kurumu’na da finansal destek verecek midir? Avrupa genelinde aşırı milliyetçiler tarafından İslam’ın ve Müslümanların terörle özdeşleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde, Avusturya Hükümeti nezdinde olduğu kadar, akademik camiada ve siyasi areneda İGGÖ ve CEMAATLER’in asli görevlerini yerine getirip İslam Yasası’nın şekillendirilmesinde, Müslümanların haklarının korunmasında ve Müslümanlar ile İslam’a karşı oluşmuş negatif algıya mücadele son derece etkilidir.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"