FamilieMakale

Türkiye’de Nasıl Emekli Olunur?

Mavi kartlıların anne veya babasından ötürü yetim aylığı alması mümkün müdür?

Mavi kartlı hak sahiplerine, hak sahibi sıfatını taşıdıkları sürece yetim aylığı bağlanması mümkündür.

3201 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanların, bulundukları ülkelerde kısa süreli çalışması (minijob) mümkün müdür?

TBMM’de 18 Haziran 2020 tarihinde onaylanan düzenleme ile SGK’nın belirleyeceği şartlar dahilinde, yurt dışı borçlanma yoluyla emekli olmuş kişilerin bulundukları ülkelerde kısa süreli çalışmaları mümkün hale gelmiştir.

Türkiye’de alınan emeklilik aylığı veya başvuruya ilişkin bilgiler yurt dışındaki ilgili kurumlara bildirilir mi? Bu bildirimler hakkında hangi kurumdan bilgi alınabilir?

Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerine göre akit ülke sigorta kurumunca talep edilmesi halinde kişilerin aylık veya başvurularına ilişkin bilgilerinin akit ülke sigorta kurumu ile paylaşılması gerekmektedir. Bildirimler hakkında akit ülke sigorta kurumundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan bilgi alınabilmektedir.

Yurt dışı borçlanması yapıp emekli olanlar yurt dışında sosyal yardım ödeneği aldıklarını bildirmezlerse ne olur?

Yurt dışı borçlanması yapıp emekli olan sigortalının, yurt dışında sosyal yardım ödeneği aldığını bildirmediği aylığı ödeyen sosyal güvenlik kuruluşunca tespit edildiğinde, aylıklar kesilmekte ve yersiz yapılan ödemeler yasal faizi ile ilgililerden tahsil edilmektedir.

Hem Türkiye’den hem de yurt dışından emeklilik aylığı alınabilir mi?

Gerek sosyal güvenlik sözleşmeleri gerekse 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanılan sürelere istinaden aylık alanların yurt dışından aylık almalarında sakınca bulunmamaktadır.

Borçlanılan yurt dışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı almanın şartları nelerdir?

Aylık bağlanabilmesi için;

1- Yurda kesin dönülmüş olması,

2- Tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması,

3- 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması,

4- Yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir

Aylık alanlar yurt dışına çıktıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeli midir?

3201 sayılı Kanun kapsamında aylık alanların, 6 aydan fazla süreyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu durumu SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

3201 sayılı Kanun’dan yararlanmak suretiyle aylık alanların, yurt dışında sosyal yardım ödeneği alması emeklilik aylığına etki eder mi?

3201 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan yurt dışında ikamete dayalı sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilmektedir.

Yurt dışı borçlanması yaparak emekli olup aylık alanlar, aylıkları kesilmeksizin Türkiye’de sigortalı olarak çalışabilir mi?

Yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanların, talepleri halinde sosyal güvenlik destek primi hükümleri uygulanmak suretiyle aylıkları kesilmeksizin Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaları mümkündür

Vekâletname vererek vekil aracılığı ile borçlanma talebinde bulunulabilir mi?

3201 sayılı Kanun’a göre borçlanma müracaatında bulunacak kişiler yurt dışında geçen sürelerini vekaletname vererek vekil aracılığıyla borçlanabilmektedir. Ancak, verilecek vekâletnamelerde “borçlanma” veya “yurt dışı borçlanma” yapılmasına yönelik ibaresinin bulunması gerekmektedir.

Aylık talep tarihinde ve aylık alma sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı var mıdır?

3201 sayılı Kanun’a göre borçlanma yapanların, aylık talep tarihinde ve aylık alma sürelerinde Türk vatandaşı olmaları gerekmemektedir

Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık almakta iken yurt dışı hizmet borçlanması yapanların aylıkları hangi tarih itibarı ile tam aylığa dönüştürülür?

Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık almakta iken yurt dışı hizmet borçlanması yapmak isteyenlerin tahakkuk ettirilen borçlarını tamamen ödemeleri şartıyla sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bağlanan kısmi aylıkları, borçların ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren tam aylığa dönüştürülür

Aylık bağlama şartlarından biri olan “kesin dönüş” ibaresinin tanımında yer alan “sosyal sigorta ödeneği” ve “sosyal yardım ödeneği” hangi anlamda kullanılır?

“Kesin dönüş” ifadesinde geçen;

“Sosyal sigorta ödeneği” çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya işsizlik gibi riskler nedeniyle iş göremezlik veya işsizlik gibi adlar altında yapılan ödeneklerini, “Sosyal yardım ödeneği”, bulunulan ülke mevzuatı kapsamında, geçimlerini sağlayacak hiçbir gelirleri olmayan veya mevcut gelirleriyle geçimlerini sağlamakta güçlük çeken kişilerin asgari geçim düzeyi ile sınırlı olmak üzere geçimlerinin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve süresine göre ödenen, ikamet şartına bağlı nakdi yardımları ifade etmekte olup, aylık bağlanması için yurt dışında ikamet edilirken her ikisinin de alınmaması gerekmektedir.

Emeklilik aylığı bağlanması için aranan yurda kesin dönüş şartı ne demektir?

Kesin dönüş, aylık tahsis talebinde bulunanların;

• Yurt dışındaki çalışmalarının sona ermesini,

• İkamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamasını ifade etmektedir.

Ödeme bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yurt dışındaki bir banka hesabına yatırılması imkanı var mıdır?

Sosyal Güvenlik Kurumunun yurt dışında bir banka hesabı bulunmamaktadır. Ancak yurt dışı borçlanma talebinde bulunan kişiler borçlarını yurt dışında iken ödeyebilirler. Borçlarını yurt dışından ödeyecek olanların, Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden muhabir bankalar vasıtasıyla tebligatta bildirildiği şekilde ödemeleri gerekmektedir.

Ödeme hangi para biriminde yapılır ve taksit imkânı var mıdır?

Ödeme Türk Lirası olarak yapılmaktadır. Tahakkuk ettirilen borç tutarının, tebliğedildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Taksit imkânı bulunmamaktadır.

Ancak tebliğ edilen borç, 3 aylık yasal süre içerisinde parça parça ödenebilmektedir.

Yurt dışı borçlanması yapmak için günlük en düşük ve en yüksek ödeme tutarı nedir? Bu ödeme farklılığının aylığa etkileri nelerdir?

1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, Kanun uyarınca hesaplanacak günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın %45’i alınmak suretiyle belirlenmektir. Borçlanma talebinde bulunanlar, asgari ve azami kazanç miktarları arasında bir rakam seçip, yurt dışı sürelerini buna göre borçlanabilmektedir. Buna göre sigortalıların 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 1 günlük borçlanma tutarı için ödeyecekleri asgari tutar 44,14 TL, azami tutar ise 331,05 TL’dir. Borçlanma talebinde bulunanların asgari ve azami kazançlar arasında yapacakları ödemeler aylığı etkilemektedir. Ancak ödenen tutara karşılık gelen kazanç miktarı aylık bağlama işlemlerindeki parametrelerden sadece bir tanesi olduğundan (yaş, gün sayısı gibi diğer parametreler de bulunmaktadır) ödeme tutarının aylık miktarını ne kadar etkilediğinin aylık bağlanmadan tespiti mümkün değildir.

Yurt dışında geçen tüm süreleri mi borçlanmak gerekir? En az ve en yüksek borçlanma süresi ne kadardır?

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin (mavi kart sahipleri) 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinden diledikleri kadarı borçlanılabilmektedir. Borçlanma süreleri kişilerin isteğine göre belirlenmekte olup en az veya en fazla borçlanılacak gün bildirilememektedir.

Hangi ülkelerde ilk işe başlama tarihi, Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir?

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, Kore Cumhuriyeti ve Tunus ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü veya bu anlamda benzer hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle bu ülkelerdeki sigortalılık sürelerinin borçlanılması halinde söz konusu ülkelerdeki işe başlama tarihi Türkiye’de başlangıç alınabilmektedir. Belçika’da 1/9/2018 (hariç) tarihinden önce bu ülkede çalışmaya başlayanlar için ilk işe giriş tarihi, Türkiye’de de ilk işe giriş tarihi olarak alınmaktadır. Bu ülkede söz konusu tarihten sonra ilk defa işe başlayanların işe giriş tarihleri ise ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak alınmamaktadır.

Yurt dışında ilk işe başlama tarihi Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir mi?

İlgili ülke ile imzalanmış sosyal güvenlik sözleşmesinde, Türkiye’de sigorta başlangıcından önce akit ülke sigortasına girilen tarihin, Türkiye’deki sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunuyorsa, bu ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların, akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmektedir.

Borçlandırılan süreler, Türkiye’deki sigortalılık süresinin başlangıcını değiştirir mi? Türkiye’de çalışma yoksa sigortalılık süresinin başlangıcı nasıl belirlenir?

Yurt dışındaki sigortalılık sürelerinin tespitinde, bunu belirten ve istek sahibinin ibraz edeceği ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayıları esas alınmaktadır. Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayıları ile ilgili hizmetlerine katılmaktadır. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmektedir. Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenmektedir.

Yurt dışı borçlanması için gerekli olan yurt dışında çalışmaya ilişkin hizmet belgesi nasıl temin edilir?

Türkiye’de ikamet edenlerden yurt dışı borçlanmasına esas ikamet ve/veya hizmet belgesi talebinde bulunmak isteyenlerin; öncelikle ellerinde bulunan pasaport, iş akdi, işverence düzenlenmiş bonservis, çalışılan ülke kurumlarınca düzenlenmiş sigorta veya çalışma belgesi ve diğer belgelerle birlikte yazılı olarak ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sigortalılar, Kurumun ilgili birimince, ibraz ettikleri pasaport ve diğer belge fotokopilerinin, “aslı gibidir” kaşesi basılması ve imzalanması suretiyle onaylanmasını müteakip bu belgeleri, çalıştıkları ülkedeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşeliklere posta ile göndermek suretiyle söz konusu belgeleri temin edebilmektedirler. Hizmet belgeleri ayrıca, ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu ülkelerdeki sigorta kurumlarından bu ülkelerdeki çalışmalarına ilişkin belgeleri ekleyecekleri Türkçe dilekçe ile talep edilebilmektedir.

Borçlanma miktarının ödenmesinde bir süre var mıdır? Varsa, bu sürede ödenmeyen borçlanma bedeline ait yurt dışı süreleri nasıl değerlendirilir?

Yurt dışı borçlanmasına istinaden tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu 3 aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılmaktadır.3 aylık süre içinde ödeme yapılmaması durumunda borçlanma talebi geçersiz kabul edilmektedir.

Yurt dışında öğrenci olarak geçirilen süreler borçlanılabilir mi?

Yurt dışında öğrenci olarak geçirilen süreler, ilgili ülke sigorta kurumlarına prim yatırılmış olması durumunda, 3201 sayılı Kanun’a göre borçlanılabilmektedir.

Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler borçlanılabilir mi?

Evet, evli ya da bekâr olmalarına bakılmaksızın, kadınlar yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarını borçlanabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak borçlanma başvurularını yurt dışında yapmak mümkün müdür?

3201 sayılı Kanun’a göre borçlanma müracaatları, yurt dışından “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi veya “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalanmasından sonra aslının Kurumun ilgili birimine posta yolu ile gönderilmesi suretiyle yapılabilmektedir.

Yurt dışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için hangi sosyal güvenlik kuruluşuna başvurmak gerekir?

3201 sayılı Kanun’a göre borçlanma işlemleri, 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren sadece Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmaktadır. Buna göre borçlanma başvurularının Kurumun ilgili birimlerine yapılması gerekmektedir

Yurt dışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır? Bunlardan “Türk vatandaşı olmak” şartı neyi ifade eder? Mavi kart sahipleri hangi süreleri borçlanabilir?

Yurt dışı borçlanmasından yararlanabilmek için;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Belirli nitelikte yurt dışı süreleri bulunmak,

3- Yurt dışı sürelerini belgelendirmek,

4- Yazılı istekte bulunmak şartları aranmaktır.

Borçlanmanın şartlarından olan ‘Türk vatandaşı olmak’ şartı; borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı veya doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden mavi kart sahipleri, Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sürelerini borçlanabileceklerini ifade etmektedir.

Mavi kartlılar bu haktan faydalanabilir mi?

Borçlanma talep tarihinde mavi kart sahibi (doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler) olanlar, yurt dışında Türk vatandaşı olarak geçen sürelerini borçlanabilmektedir.

Çifte vatandaşlığa sahip olanlar bu haktan yararlanabilir mi?

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı olanlar (çifte vatandaşlar) 3201 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmektedir.

Borçlanma kapsamında olmayan yurt dışı süreleri hangileridir?

1- 18 yaşın doldurulmasından önce yurt dışında geçen süreler,

2- Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurt dışında geçen süreler,

3- Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine ülkemizde kısmi aylık bağlanmış olanların yurt dışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin sonundaki her birinde 1 yıla kadar boşta geçen süreler olan işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen süreler, 3201 sayılı Kanun’a göre borçlandırılmamaktadır.

Borçlanmak için yurda dönüş şartı aranmakta mıdır?

Borçlanmak için yurda dönüş şartı aranmamaktadır. Bu nedenle yurt dışından borçlanma yapılması mümkündür.

Yurt dışında geçen hangi süreler borçlandırılır?

3201 sayılı Kanun’a göre yurt dışında 18 yaşından sonra ve Türk vatandaşı iken geçen;

• Sigortalılık süreleri,

• Sigortalılık sürelerinin arasında ve sonunda her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri,

• Ev kadını olarak geçen süreler. borçlandırılmaktadır.

3201 sayılı Kanun özetle hangi yasal hakları sağlar?

3201 sayılı Kanun’a göre borçlanılan yurt dışında geçen süreler, Türkiye’de geçmiş süre olarak değerlendirilerek 5510 sayılı Kanun’a göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasında dikkate alınmaktadır.

Türkiye’de emekli olmaya ilişkin hukukî düzenleme nasıldır?

3201 sayılı “Yurt dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” 22/05/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunla, Türk vatandaşlarının ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken yurt dışında geçen ve belgelendirilen süreleri, borçlanma yoluyla sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmektedir.

Gelir testi uygulaması nedir?

Gelir testi; herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlemdir.

GSS kapsamına girmeyen kişiler kimlerdir?

Türkiye’de ikamet etmekte olan ve yabancı bir ülkeden sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunan kişiler Genel Sağlık Sigortalısı sayılmazlar. Bu durumu belgeleyen kişilerin genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılmaktadır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise:

18/04/2014 tarihinden önceki süreler için yurt dışında bulunduklarını öğrenim belgesi, çalışma belgesi, konsolosluktan alınacak belge, pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak yurt dışına gidiş-dönüş tarihlerini gösterir belgelerle kuruma başvuruda bulunmaları halinde; bu belgelerdeki süreler esas alınarak genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılacaktır.

18/04/2014 tarihinden sonraki süreler için ise öğrenim belgesi ile yurt dışında öğrenci olduğunu belgeleyenler haricinde, ikametini yurt dışına aldıranların “Adres Kayıt Sistemindeki” tarihler dikkate alınarak genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılacaktır.

Türk soyluların Genel Sağlık Sigortalılığı’nın şartları nelerdir?

İl göç idarelerine başvurarak Türk soyluluğunu tespit ettiren, çalışma izni muafiyetine sahip Türk soyluların kendileri, anne, baba, eş ve çocukları sosyal güvenlik merkez veya il müdürlüklerine başvurarak genel sağlık sigortalısı olabilmektedir. Bu kapsamdaki kişilerin 2020 yılı için ödemeleri gereken prim miktarı aylık 88,29 TL’dir.

Mavi kart sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmasının şartları nelerdir?

Ülkemizde yaşayan ve mavi kart sahibi olan kişiler herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmamaları halinde, sosyal güvenlik merkez veya il müdürlüklerine başvurarak genel sağlık sigortalısı olabilirler. Ancak bu kişilerin gelir testi yaptırma hakları bulunmamaktadır. Ödemeleri gereken prim miktarı ise 2020 yılı için aylık 706,32 TL’dir.

Yurt dışında ikamet edenler, Türkiye’de prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olabilir mi?

Genel sağlık sigortası sistemine yalnızca Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları ve şartları taşıyan diğer ülke vatandaşları (mavi kart sahipleri, Türk soylular) dahil edilmektedir. Bu nedenle Adres Kayıt Sistemi’nde adresi yurt dışı olarak görünen kişiler genel sağlık sigortası sistemine dahil edilmemektedir.

Yurt dışında sigortalı kişiler Türkiye’de hastalandıklarında sağlık yardımlarından faydalanabilir mi?

Ülkemizin taraf olduğu Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, KKTC, Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Lüksemburg, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, Azerbaycan, İtalya ve Tunus Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, ülkemizde genel sağlık sigortası uygulamalarını kapsamaktadır. Buna göre, bu ülkelerde sağlık yardımı hakkına sahip olan kişilerin, Türkiye’de geçici bulunmaları veya daimi ikamet halleri durumunda, sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Azerbaycan, İtalya ve Tunus sözleşmelerinde sağlık uygulamalarına henüz başlanmamıştır.

Türkiye’de bulunulan sürede yurt dışı sigortalılar sosyal güvenlik sözleşmelerine göre hangi sağlık hizmetinden faydalanalabilir?

Geçici olarak (turistik amaçlı) ülkemizde bulunan sözleşmeli ülke sigortalıları, ülkemizde bulundukları süre boyunca acil sağlık hizmetlerinden faydalanabilmedirler. Ancak Fransa’dan ülkemize gelenler de diğer ülkelerden farklı olarak genel sağlık hizmetlerinden de faydalanabilmektedirler. Geçici görevli veya tedavi amaçlı olarak ülkemizde bulunanlar ile daimi ikamet edenler ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında belirlenen tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Acil sağlık hizmetleri nedir?

Acil sağlık hizmetleri; herhangi bir acil hastalık ya da kaza sonrası ortaya çıkan ve zaman kaybetmeksizin müdahale gerektiren durumlarda, hasta ya da yaralının yaşamının ve yaşam kalitesinin korunması için yapılması gereken tıbbi müdahalelerdir. Hangi durumların acil sağlık hizmeti kapsamında olduğuna başvurulan sağlık kuruluşunun acil servisindeki hekimler karar vermektedir.

Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanabilmek için yurt dışı sigortalılarının ne yapmaları gerekir?

Sağlık yardımlarından faydalanabilmek için sözleşmeli ülke sigortalılarının, öncelikle ilgili ülkenin yetkili kurumu tarafından kendi adlarına düzenlenen sağlık yardımı hakkını gösterir belge ile Türkiye’de bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine başvurarak Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa veya Hollanda sigortalısı iseler YUPASS (Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemi) numarası almaları, YUPASS dışındaki ülke sigortalısı olanların ise “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Acil Haller Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi” veya “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” düzenletmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli ülkeden sağlık yardımı hakkını gösterir belge getirilmeden sağlık yardımlarından yararlanılabilir mi?

Hayır, sağlık yardımı hakkını gösterir belge getirilmeden sözleşmeli ülke adına SGK aracılığı ile sağlık yardımlarından yararlanmak mümkün değildir.

Yurt dışı sigortalılarının acil sağlık yardımlarından yararlanmaları ne şekilde olur?

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda sigortalıları YUPASS (Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemi) numarası ile YUPASS dışındaki ülke sigortalıları ise “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Acil Haller Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi” veya “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”yle SGK ile anlaşmalı sağlık hizmet sunucularının acil servislerinden kimlik belgesini de ibraz ederek sağlık yardımlarından faydalanabilirler.

Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sisteminde (YUPASS) hangi ülkeler yer almaktadır?

YUPASS’ta Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda yer almaktadır. Yurt dışındaki sağlık kurumu tarafından düzenlenen sağlık sigortası belgesinin hastanelerde geçerli olması nasıl sağlanır?

Sağlık uygulaması bulunan sözleşmeli ülke sigortalıları, ilgili ülkenin sigorta kurumu veya hastalık kasalarınca adlarına düzenlenmiş sağlık yardımı hakkı belgelerini, Türkiye’de bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine ibraz ederek Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda sigortalıları için YUPASS numarası almaları, YUPASS dışındaki ülke sigortalılarının ise “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Acil Haller Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi” veya “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” düzenletmeleri gerekmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardımı hakkını gösterir belgelerin tatil yörelerindeki sosyal güvenlik merkezlerinde onaylatılması mümkün müdür?

Evet, sağlık uygulaması bulunan sözleşmeli ülke sigortalıları, tatil yöreleri de dahil bulundukları yere en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine belgelerini ibraz ederek sağlık yardımlarından faydalanabilmektedirler.

Daimi olarak Türkiye’de ikamet eden yurt dışı emeklilerinin sağlık yardımlarından yararlanma süresi ne kadardır ve sağlık yardımlarından yararlanacak aile bireylerinin belirlenmesi ne şekilde olur?

Türkiye’de daimi ikamet eden sözleşmeli ülke emeklileri, ilgili ülkenin düzenlediği sağlık yardım belgesinde belirtilen süre boyunca sağlık yardımlarından yararlanabilmektedirler. Almanya ve Lüksemburg emeklilerinin bakmakla yükümlü aile bireyleri SGK mevzuatına göre, diğer ülkelerin emeklilerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ise sözleşmeli ülkenin mevzuatına göre belirlenmektedir.

Türk vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmasının şartları nelerdir?

5510 sayılı Kanun ile Türkiye’de ikamet eden bütün Türk vatandaşlarının sağlık sigortası kapsamına alınması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ikamet adresleri Türkiye’de olup da herhangi bir sağlık güvencesi olmayanlar, primlerini kendileri ödeyerek (2020 yılı için aylık 88,29 TL) ya da hane içerisindeki kişi başına düşen gelirin 2020 yılı için 981 TL’nin altında olduğu gelir testi ile ispat edildiğinde primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle Genel Sağlık Sigortalısı olurlar. Yurt dışında yaşayan ve başka bir ülkenin sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının genel sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için öncelikle ikamet adreslerini Türkiye olarak güncellemeleri gerekmektedir. Daha sonra sosyal güvenlik merkez veya il müdürlüklerine başvurarak bu haktan yararlanılabilmektedir.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"