MansetSağlık1Türkçe

Gözde Kızarıklık, Sulanma Şikayetlerini Önemseyin

Göz ka­pak­la­rı içeri doğru dönen has­ta­lar­da ge­nel­lik­le gözde kı­za­rık­lık, batma, yanma ve su­lan­ma gibi şi­ka­yet­ler gö­rü­lür. Kir­pik­ler uzun süre kor­ne­aya değ­me­ye devam eder­se gözde de­lin­me­ye yol aça­bi­lir. Bu yüz­den cer­ra­hi te­da­vi müm­kün ol­du­ğun­ca erken ya­pıl­ma­lı­dır.

Göz ka­pak­la­rı­nın ve kir­pik­le­rin içeri doğru dön­me­si “ent­ro­- pi­um” ola­rak ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Kir­pik­le­rin içeri doğru dö­ne­rek say­dam ta­ba­ka olan kor­ne­aya değ­me­si ile son de­re­ce ciddi so­nuç­lar do­ğur­mak­ta te­da­vi edil­me­yen du­rum­lar­da ciddi görme ka­yıp­la­rı gö­rü­le­bil­mek­te­dir.
Göz ka­pa­ğı­nın içeri dön­me­si sık­lık­la yaş­lan­ma­ya bağlı ola­rak kapak bü­tün­lü­ğü ve bunu oluş­tu­ran ya­pı­la­rın bo­zul­ma­sı ile olu­şur. Bunun dı­şın­da kim­ya­sal ya­ra­lan­ma, trav­ma veya kon­jonk­ti­va has­ta­lık­la­rı­na bağlı ola­rak da mey­da­na ge­le­bi­lir. Na­di­ren do­ğuş­tan ufak be­bek­ler­de de bu durum gö­rü­le­bil­mek­te­dir.

Ent­ro­pi­uma (göz ka­pak­la­rı­nın ve kir­pik­le­rin içeri doğru dön­me­si) çok ben­ze­yen ve “epib­le­fa­ron” adı ve­ri­len ka­pa­ğın değil sa­de­ce kir­pik­le­rin içeri doğru dön­dü­ğü durum mut­la­ka ayırt edil­me­li­dir. Epib­le­fa­ron ço­ğun­luk­la ken­di­li­ğin­den dü­zel­mek­te kon­je­ni­tal ent­ro­pi­um ise mut­la­ka acil te­da­vi ge­rek­tir­mek­te­dir.

Cer­ra­hi te­da­vi nasıl ya­pıl­mak­ta­dır?

Alt göz ka­pa­ğı­nın içeri doğru dön­me­si kısa süren ope­ras­yon­lar ile ka­lı­cı dü­zel­me sağ­la­nan bir prob­lem­dir. Göz ka­pa­ğı­nın içeri dön­me­si lokal anes­te­zi al­tın­da 20-25 da­ki­ka süren bir işlem ile te­da­vi edi­le­bil­mek­te­dir. Ame­li­yat son­ra­sın­da has­ta­nın has­ta­ne­de yat­ma­sı­na gerek yok­tur, evine gi­de­bi­lir. Has­ta­lar gün­lük iş­le­ri­nin ra­hat­lık­la ya­pa­bi­lir. Ame­li­yat­tan sonra yara ye­ri­ne an­ti­bi­yo­tik­li mer­hem­le­rin sü­rül­me­si ye­ter­li­dir. Ka­pak­ta­ki di­kiş­ler ame­li­yat­tan bir hafta sonra alı­nır. Ya­pı­lan ame­li­yat son­ra­sın­da has­ta­lar­da fark edi­lir hiç­bir iz kal­ma­mak­ta­dır.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"