Page 3 - 61Trweb
P. 3

ütçe dostu b r enerj  kay- cıların bu noktada kr z  fırsata ve y yecek kaynaklarımız  ç n
       nağı mı yoksa Rusya’dan çev rmeler ne  ht yacımız var. toprağımızı korumaya mı başla-
   Bgelecek      doğalgaz   mı? Bunun ç n de bahane üretmey  yacağız?
    Modern mob l te m  yoksa do- kes p, yen b r şeyler deneyecek
    lambaçlı rotalar mı? Toprağı ko- cesaret  göstermek gerek yor. Son y rm  yılda çok fazla yanlış
    rumak mı yoksa asfalttan çöller Aşağı Avusturya halkı gelecek yapıldı. Hem hükümette hem
    m ? Son y rm yıldır her şey yan- ç n ses n yükselteb len pol t ka- de T caret Odası’nda, kl m kr z -
    lış yönde lerl yor. Bugün ne ya- cıları hak ed yor. Bugün Yeş llere n daha da körükleyen esk kafalı
    zık k pek çok nsan zamanında vereceğ n z oy, geleceğ n  kl m düşünceler hâlâ çoğunlukta. Fa-
    ver len yanlış kararların cereme- dostu Aşağı Avusturya’sını yara- kat bunu değ şt reb l r z. B rl kte
    s n çekmekte. Ve y ne ne yazık tacak.                 daha  y s n  başarab l r z. Daha
    k esk kafalı düşünceler hala her                    y  yarınlar  nşa edeb l r z. Daha
    yerde varlığını sürdürüyor. Hal - Aşağı Avusturya, önümüzdek  y  b r geleceğ m z olab l r. Bu-
    hazırda geleceğ m z tamamen beş yıl ç n geleceğ n n nasıl şe- nun ç n çokça cesarete ve yep-
    fos l yakıtlara bağlanmış, hat- k lleneceğ  konusunda önem- yen f k rlere ht yacımız var.
    ta z nc rlenm ş durumda. Evet, l  kararlar almak durumunda
    belk  geçm şte yapılan hataları olacak. Örneğ n  ler de de Rus- "B zler gelecek ç n güçlü b r po-
    telaf  edemey z ancak bugün ya’nın doğalgazına bağımlı mı l t k etk  yaratmak  st yoruz. Ve
    daha  y  seç mler yapmamız olacağız? Yoksa daha kl m dos- en n hayet nde,  nsanların  ht -
    mümkün. Yarınlarımız ç n…     tu ve düşük mal yetl enerj kay- yaç duyduğu yanıtları vereb lme
                      naklarımız mı olacak? Trans t kadına sorumluluk almak st yo-
    Bugün vermem z gereken en rotalar  nşa etmeye devam mı ruz."
    öneml  mücadele  kl m kr z ne edeceğ z? Yoksa modern mo-
    karşı. Ve esas soru, toprakları- b l teye geç ş yapmayı başarab - Helga Kr smer, Aşağı Avus-
    mızı nasıl tekrar canlandırab - lecek m y z? Her yerde mantar turya Yeş ller Part s  Adayı ve
    leceğ m z meseles . İnsanların g b reklam alanları ve asfalt çöl- Eyalet Sözcüsü
    nasıl çevreye dost yollarla nasıl ler b tmes n teşv k etmeye de-
    lerleyeceğ  meseles … Pol t ka- vam edecek m y z? Yoksa doğa
                                                 3 3 Ausgabe 61
                                                    usgabe 61
                                                    A
   1   2   3   4   5   6   7   8